Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.abq.pl , jest Artur Raźniak jako wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ABQ Systems, zwaną dalej „ABQ Systems” . Miejsce wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al.Krakowska 291A/158, 02-133 Warszawa, , NIP: 5262886332: , REGON: 388052890, zwany dalej „Administratorem”.

Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem  e-mail:  kontakt@abq.pl, nr tel.604-514-384.

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.abq.pl, są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2019r., poz. 1781).

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

1) Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c,  f  RODO za pośrednictwem strony www.abq.pl w przypadku: udzielenia zgody, skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego, założenia konta, złożenia zamówienia, dokonania zakupu, zapisania się do newslettera, konieczności wykonania umowy/zamówienia  albo podjęcia działań przed zawarciem umowy,
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

2) Państwa dane są przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy / zamówienia poprzez sklep internetowy ABQ Systems,
  realizacji usługi bezpłatnego newslettera,
  optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,
  wypełniania obowiązku prawnego nałożonego na ABQ Systems,
  prowadzenia działań marketingowych,
  udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim współpracującym z ABQ Systems,
 • archiwizacji,
 • dochodzenia roszczeń,
 • wyświetlania reklam dopasowanych do danego użytkownika,
 • profilowania.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. 

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika: imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, numer telefonu, NIP, nazwa firmy, informacje na temat płatności i historia płatności, informacje na temat zamówień.

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. 

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

 1. a)  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy i czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 2. b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić  Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. 
 3. c)  w innych celach – przez okres wymagany do ochrony bezpieczeństwa i prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a także uzasadniony wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. 
 5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. 
 6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, ale brak podania danych może uniemożliwić zawarcie umowy lub realizację usług. 
 7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. 
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:  przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,  merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pomocą wskazanych powyżej środków.

Podstawy prawne żądania użytkownika: a. Dostęp do danych – art. 15 RODO b. Sprostowanie danych – art. 16 RODO. c. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO. d. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO. e. Przeniesienie danych – art. 20 RODO. f. Sprzeciw – art. 21 RODO g. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administratorudziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku wykonaniem ww. praw. Administrator może przedłużyć termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wybrać formę komunikacji w tym formę elektroniczną.

Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak przy złożeniu zamówienia albo w ramach zakupu, brak danych uniemożliwia zawarcie umowy/realizację zamówienia oraz  skorzystania z innych usług takich jak newsletter.

Co do zasady, komunikacja i działania podejmowane zgodnie z niniejszą polityką prywatności są wolne od opłat. ABQ Systems jest uprawnione do poboru opłaty w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych (kosztów udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań) za dostarczenie osobie, której dane dotyczą, kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ponadto pobranie opłaty jest możliwe, gdy żądania osoby, której dane dotyczą, są: ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.

PLIKI „COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”.

Dane osobowe zbierane automatycznie za pomocą cookies i podobnych technologii nie są wykorzystywane przez ABQ Systems do profilowania ale mogą być używane do profilowania przez innych administratorów współpracujących z ABQ Systems.

Zgoda na stosowanie plików cookies i podobnej technologii jest dobrowolna ale jej brak nie zmniejszy ilości reklam otrzymywanych przez Państwa a jedynie zmniejszy ich trafność w stosunku do zainteresowań i oczekiwań.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. 

Stosowane przez Administratora pliki „Cookies” są bezpieczne dla sprzętu użytkownika.  

Nie mają możliwości technicznych wpływu na instalację wirusów czy też innych złośliwych oprogramowań.

W ramach strony internetowej www.abq.pl, Administrator stosuje  następujące rodzaje plików „cookies” tj.  sesyjne i stałe

„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia poprzez ich uprzedni wybór w  swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz ustawę o ochronie danych osobowych.

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby może podlegać aktualizacjom. 

Koszyk
Marka
Marka
Cena
Cena - slider
Cena - inputs
Stan techniczny
Stan techniczny
Procesor
Procesor
Przekątna ekranu
Przekątna ekranu
Pamięć RAM
Pamięć RAM
Rodzaj dysku twardego
Rodzaj dysku twardego
Pojemność dysku (GB)
Pojemność dysku (GB) - slider
Pojemność dysku (GB) - inputs
GB
GB
Model karty graficznej
Model karty graficznej
Rozdzielczość
Rozdzielczość
Typ matrycy
Typ matrycy